GGROUP

BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 06/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 06/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 06/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

06-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 01/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 01/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 01/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

01-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 31/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 31/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 31/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

31-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 30/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 30/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 30/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

30-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 27/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 27/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 27/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

26-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 25/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 25/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 25/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

25-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 24/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 24/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 24/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

24-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 23/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 23/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 23/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

23-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 20/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 20/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 20/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

20-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 19/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 19/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 19/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

19-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 18/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 18/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 18/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

18-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 17/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 17/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 17/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

17-08-2021