GGROUP

BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 01/10/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 01/10 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 01/10: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

01-10-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 27/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 27/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 27/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

27-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 23/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 23/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 23/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

23-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 21/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 21/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 21/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

21-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 20/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 20/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 20/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

20-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 17/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 17/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 17/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

17-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 15/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 15/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 15/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

14-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 13/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 13/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 13/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

13-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 10/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 10/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 10/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

10-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 09/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 09/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 09/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

09-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 08/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 08/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 08/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

08-09-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 07/09/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 07/09 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 07/09: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

07-09-2021