Bản tin COVID

BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 13/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 13/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 13/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

13-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 12/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 12/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 12/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

12-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 11/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 11/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 11/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

11-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 10/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 10/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 10/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

10-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 09/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 09/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 09/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

09-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 06/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 06/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 06/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

06-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 05/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 05/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 05/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

05-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 04/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bản tin Covid cuối ngày 04/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 04/08: Theo thông tin khai báo y tế nội bộ Công ty ngày 04/08 P.HCQT tổng hợp gửi thông...

04-08-2021